shopsimple website

 10:53 18/05/2022        Lượt xem: 1135

shopsimple website
Tạo shopsimple website chỉ với 5 phưt. Chọn và trải nghiệm website bán hàng đơn giản
<h2>Ng&agrave;y nay việc sở hữu một trang web b&aacute;n h&agrave;ng tốn kh&aacute; nhiều chi ph&iacute; như:</h2>
- Ph&iacute; thiết kế<br />
- Ph&iacute; hosting lưu trữ<br />
- Ph&iacute; bảo tr&igrave;<br />
- Ph&iacute; mua m&aacute;y t&iacute;nh do d&ugrave;ng di động bất tiện<br />
Tổng chi ph&iacute; hơn 10 triệu cho một trang Web b&aacute;n h&agrave;ng.
<h2>Ngo&agrave;i ra web b&aacute;n h&agrave;ng th&ocirc;ng thường gặp c&aacute;c vấn đề:</h2>
<br />
- Giao diện rối mắt kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave;o kh&ocirc;ng biết lựa sản phẩm<br />
- C&agrave;i đặt phức tạp phải đ&agrave;o tạo nhiều lần<br />
- Đăng sản phẩm phải d&ugrave;ng m&aacute;y t&iacute;nh kh&ocirc;ng d&ugrave;ng được điện thoại<br />
- Kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave;o web show qu&aacute; nhiều chữ kh&ocirc;ng tập trung sản phẩm
<h2>Để giải quyết c&aacute;c vấn để tr&ecirc;n Minisite - Web b&aacute;n h&agrave;ng đơn giản sẽ cho Qu&yacute; kh&aacute;ch trải nghiệm tốt nhất bởi:</h2>
<br />
- Giao diện mobile friendly 100%<br />
- Hiển thị sản phẩm trực quan cho kh&aacute;ch h&agrave;ng mua h&agrave;ng nhanh ch&oacute;ng<br />
- Quản l&yacute; sản phẩm trực tiếp bằng di động kh&ocirc;ng phải mua th&ecirc;m m&aacute;y t&iacute;nh nữa<br />
- Chi ph&iacute; cực rẻ chỉ với 890k / năm v&agrave; 3 triệu cho vĩnh viễn.<br />
- B&aacute;o đơn h&agrave;ng nhanh ch&oacute;ng hiệu quả<br />
- Kh&aacute;ch đặt h&agrave;ng chỉ với 2 c&uacute; click nhấy m&agrave;n h&igrave;nh.
<h2>Để tạo trang b&aacute;n h&agrave;ng Đơn giản h&atilde;y thực hiện theo c&aacute;c bước sau:</h2>
<br />
<strong>Bước 1: </strong>Qu&yacute; kh&aacute;ch v&agrave;o kho giao diện theo link:&nbsp;<a href="https://minisite.vn/kho-giao-dien/">https://minisite.vn/kho-giao-dien/</a>&nbsp;<br />
<br />
Video hướng dẫn:&nbsp;https://www.youtube.com/watch?v=QQt2BaDOlqg<br />
&nbsp;<br />
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="250" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/QQt2BaDOlqg?rel=0" width="300"></iframe><br />
<br />
<br />
Sau đ&oacute; chọn đanh mục v&agrave; giao diện m&igrave;nh ưng &yacute; bấm xem chi thử<br />
&nbsp;<br />
<img alt="chon giao dien" src="https://image.optcdn.me/1dda04de89cc1978efa4b00f140dccf9-chon-giao-dien.png" style="height: 396px; width: 200px;" /><br />
Qu&yacute; kh&aacute;ch bấm v&agrave;o giao diện sẽ xuất hiện khung xem trước.<br />
Tại đ&acirc;y Qu&yacute; kh&aacute;ch trải nghiệm t&iacute;nh năng trang minisite<br />
&nbsp;<br />
<img alt="xem truoc trang" src="https://image.optcdn.me/cde4eb0166c15b499ab2fb92c8ec4490-xem-truoc-trang.png" style="height: 391px; width: 200px;" /><br />
&nbsp;<br />
Sau khi ưng &yacute; Qu&yacute; kh&aacute;ch bấm&nbsp;<img alt="btn chon mau nay" src="https://image.optcdn.me/f14ae7e6eda734a62b7c7f6fc4485f32-btn-chon-mau-nay.png" style="height: 19px; width: 150px;" /><br />
<br />
<strong>Bước 2:&nbsp;</strong>Sau khi chọn mẫu ưng &yacute; Qu&yacute; kh&aacute;ch nhập th&ocirc;ng tin v&agrave;o form<br />
&nbsp;<br />
<img alt="form thong tin" src="https://image.optcdn.me/7c2b5e974759266fb385f9b57aa2f411-form-thong-tin.png" style="height: 389px; width: 200px;" /><br />
<br />
<strong>1.&nbsp;</strong>T&ecirc;n shop hoặc t&ecirc;n C&ocirc;ng ty của Qu&yacute; kh&aacute;ch<br />
<strong>2.&nbsp;</strong>Số hotline kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave;o trang sẽ thấy<br />
<strong>3.&nbsp;</strong>Mật khẩu quản trị để quản l&yacute; th&ocirc;ng tin sản phẩm&nbsp;<br />
<strong>4.</strong>&nbsp;Email của shop, cửa h&agrave;ng hoặc c&ocirc;ng ty của Qu&yacute; kh&aacute;ch.<br />
<strong>5.</strong>&nbsp;Địa chỉ của Qu&yacute; kh&aacute;ch<br />
<strong>6.&nbsp;</strong>T&ecirc;n miền v&agrave;o trang minisite của Qu&yacute; kh&aacute;ch.&nbsp;<br />
<br />
<strong>Bước 3:</strong>&nbsp;&nbsp;Sau khi truy cập trang minisite của Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; link dạng:&nbsp;<br />
<em><strong>tenshop.minisite.vn</strong></em><br />
<br />
Qu&yacute; kh&aacute;ch bấm v&agrave;o &ocirc; t&igrave;m kiếm v&agrave; g&otilde; cụm từ: admin<br />
Sau đo bấm Enter để v&agrave;o khu vưc đăng nhập.<br />
<br />
Qu&yacute; kh&aacute;ch g&otilde; số điện thoại đăng k&yacute; l&uacute;c khởi tạo k&egrave;m mật khẩu để đăng nhập.<br />
&nbsp;<br />
<img alt="cach vao admin minisite" src="https://image.optcdn.me/b2054442601246f45c5bedf1efb7266b-cach-vao-admin-minisite.gif" style="height: 496px; width: 250px;" /><br />
&nbsp;
<h2><strong>Hướng dẫn quản l&yacute; trang Minisite - Web b&aacute;n h&agrave;ng đơn giản</strong></h2>

<h3>Sau khi truy cập trang minisite của Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; link dạng:&nbsp;</h3>
tenshop.minisite.vn<br />
<br />
Video hướng dẫn:&nbsp;https://www.youtube.com/watch?v=GZdTDBbHxjY<br />
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="250" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/GZdTDBbHxjY?rel=0" width="300"></iframe><br />
<br />
Qu&yacute; kh&aacute;ch bấm v&agrave;o &ocirc; t&igrave;m kiếm v&agrave; g&otilde; cụm từ:&nbsp;<strong>admin</strong><br />
Sau đo bấm Enter để v&agrave;o khu vưc đăng nhập.<br />
<br />
Qu&yacute; kh&aacute;ch g&otilde; số điện thoại đăng k&yacute; l&uacute;c khởi tạo k&egrave;m mật khẩu để đăng nhập.<br />
&nbsp;<br />
<img alt="cach vao admin minisite" src="https://image.optcdn.me/b2054442601246f45c5bedf1efb7266b-cach-vao-admin-minisite.gif" style="height: 397px; width: 200px;" />
<h3><br />
2. Cấu h&igrave;nh trang</h3>
<br />
Qu&yacute; kh&aacute;ch v&agrave;o admin sau đ&oacute; bấm v&agrave;o c&ocirc;ng cụ quản l&yacute; trang.<br />
Bấm chọn mục cấu h&igrave;nh chung.<img alt="btn cau hinh chung" src="https://image.optcdn.me/a31e9064c7a95f161609ce138f0e82cb-btn-cau-hinh-chung.png" style="height: 64px; width: 80px;" /><br />
<img alt="bat cau hinh chung minisite" src="https://image.optcdn.me/601b8ad09c27fe3df45fe571629446a4-bat-cau-hinh-chung-minisite.png" style="height: 396px; width: 200px;" /><br />
&nbsp;<br />
Sau khi bấm v&agrave;o n&uacute;t cấu h&igrave;nh chung Qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ thấy giao diện c&agrave;i đặt t&ecirc;n Shop v&agrave; c&aacute;c c&agrave;i đặt kh&aacute;c như sau:<br />
&nbsp;<br />
<img alt="cau hinh logo share" src="https://image.optcdn.me/d5be8eb59eacc6016c44be796ebf0d26-cau-hinh-logo-share.png" style="height: 398px; width: 200px;" /><br />
&nbsp;<br />
<strong>1.</strong>&nbsp;Thay đổi logo trang Minisite<br />
<strong>2.</strong>&nbsp;Thay đổi icon hiển thị khi share tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội.<br />
<strong>3.</strong>&nbsp;Thay đổi h&igrave;nh ảnh khi share l&ecirc;n mạng x&atilde; hội.<br />
<strong>Phần tr&ecirc;n c&ugrave;ng l&agrave; t&ecirc;n shop</strong><br />
B&ecirc;n dưới l&agrave; phần hiển thị cấu h&igrave;nh c&aacute;c th&ocirc;ng tin b&ecirc;n dưới menu v&agrave; logo như sau:<br />
<br />
<img alt="thong tin cau hinh trang" src="https://image.optcdn.me/762906563911787353bc6eca2a9a734a-thong-tin-cau-hinh-trang.png" style="height: 397px; width: 200px;" /><br />
<strong>1.</strong>&nbsp;Số điện thoại Hotline khi kh&aacute;ch h&agrave;ng bấm v&agrave;o sẽ gọi cho shop<br />
<strong>2.</strong>&nbsp;Số điện thoại Zalo khi kh&aacute;ch bấm v&agrave;o sẽ chuyển qua zalo<br />
<strong>3.</strong>&nbsp;Chuỗi @ của facebook khi kh&aacute;ch h&agrave;ng bấm v&agrave;o sẽ chuyển qua Messenger của shop.<br />
<strong>4.</strong>&nbsp;Giờ mở cửa của shop<br />
<strong>5.&nbsp;</strong>Địa chỉ của Shop<br />
<strong>Cuối c&ugrave;ng bấm lưu cấu h&igrave;nh để &aacute;p dụng thay đổi mới.</strong><br />
&nbsp;<br />
<br />
<em>Video hướng dẫn th&ecirc;m:</em><br />
&nbsp;<br />
<em><img alt="cau hinh chung trang minisite" src="https://image.optcdn.me/5d8fe561fa59994fe595eaf52841bd4d-cau-hinh-chung-trang-minisite.gif" style="height: 397px; width: 200px;" /></em>

<h3>3. Quản l&yacute; sản phẩm</h3>
<br />
Qu&yacute; kh&aacute;ch bấm v&agrave;o quản l&yacute; trang.<br />
Bấm v&agrave;o n&uacute;t Danh sach sản phẩm&nbsp;<img alt="btn danh sach san pham" src="https://image.optcdn.me/7b145d9a237fdb7b538694442433ab63-btn-danh-sach-san-pham.png" /><br />
&nbsp;<br />
<img alt="bam vao danh sach san pham" src="https://image.optcdn.me/6e740d23f95e70ea349e9fd73aef3f94-bam-vao-danh-sach-san-pham.png" style="height: 395px; width: 200px;" /><br />
Trong danh s&aacute;ch sản phẩm Qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ thấy c&aacute;c n&uacute;t t&iacute;nh năng sau mỗi sản phẩm.<br />
<strong>Tương ứng sẽ l&agrave;:</strong><br />
<em>- Ẩn hiện sản phẩm đang c&oacute;<br />
- Sửa th&ocirc;ng tin như: T&ecirc;n, h&igrave;nh ảnh, gi&aacute;, .... của một sản phẩm cụ thể.<br />
- Copy sản phẩm hiện tại ra sản phẩm mới chỉ cần theo đổi gi&aacute; v&agrave; t&ecirc;n h&igrave;nh ảnh<br />
- L&agrave;m mới sản phẩm đẩy l&ecirc;n đầu danh s&aacute;ch.<br />
- X&oacute;a lu&ocirc;n sản phẩm đang c&oacute;.</em><br />
&nbsp;<br />
<em><img alt="cac nut trong danh sach san pham" src="https://image.optcdn.me/b4b6bda4461252e5b7a602e68154db9c-cac-nut-trong-danh-sach-san-pham.png" style="height: 399px; width: 200px;" /></em><br />
&nbsp;<br />
Video hướng dẫn th&ecirc;m:<br />
&nbsp;<br />
<img alt="quan ly danh sach san pham minisite" src="https://image.optcdn.me/c86aa3d76f9157690e93a2b77ac38d3b-quan-ly-danh-sach-san-pham-minisite.gif" style="height: 397px; width: 200px;" />
<h3>4. Quản l&yacute; Danh mục</h3>
Qu&yacute; kh&aacute;ch v&agrave;o mục quản l&yacute; trang.<br />
Sau đ&oacute; bấm v&agrave;o n&uacute;t Quản l&yacute; Danh mục:&nbsp;<br />
<img alt="btn danh muc" src="https://image.optcdn.me/0f106630c791c3f51c36174c65f4a5b0-btn-danh-muc.png" style="height: 386px; width: 200px;" /><br />
Sau đ&oacute; sẽ thấy danh s&aacute;ch danh mục sản phẩm đang c&oacute; hiện ra.<br />
Qu&yacute; kh&aacute;ch tiến h&agrave;nh thao t&aacute;c c&aacute;c n&uacute;t c&oacute; hướng dẫn trong ảnh.<br />
Để th&ecirc;m mới Qu&yacute; kh&aacute;ch chọn h&igrave;nh v&agrave; t&ecirc;n danh mục rồi bấm lưu lại hoặc &quot;Enter&quot;<br />
&nbsp;<br />
<img alt="cac tinh nang trong quan ly danh muc" src="https://image.optcdn.me/d1f701a55434f5c8ba6326d4f1407adb-cac-tinh-nang-trong-quan-ly-danh-muc.png" style="height: 396px; width: 200px;" /><br />
Video hướng dẫn th&ecirc;m:<br />
&nbsp;<br />
<img alt="quan ly danh muc minisite" src="https://image.optcdn.me/c959669a1fbffe7f2af190f7b2486bdc-quan-ly-danh-muc-minisite.gif" style="height: 397px; width: 200px;" /><br />
&nbsp;
<h3>5. Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin đơn h&agrave;ng</h3>
Qu&yacute; kh&aacute;ch bấm v&agrave;o Quản l&yacute; trang.<br />
Sau đ&oacute; bấm v&agrave;o n&uacute;t Quản l&yacute; đơn h&agrave;ng.<br />
&nbsp;<br />
<img alt="btn don hang" src="https://image.optcdn.me/e19eeb9394f6c1640003247ba3658832-btn-don-hang.png" style="height: 396px; width: 200px;" /><br />
Bấm v&agrave;o sẽ thấy th&ocirc;ng tin quản l&yacute; đơn h&agrave;ng:<br />
<img alt="chi tiet tinh nang don hang" src="https://image.optcdn.me/33d1ff98e67d22541c64b240783fb6aa-chi-tiet-tinh-nang-don-hang.png" style="height: 390px; width: 200px;" /><br />
&nbsp;<br />
Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể thống k&ecirc; doanh thu b&aacute;n h&agrave;ng từ thời gian n&agrave;y đến thời gian kia.<br />
Xem th&ocirc;ng tin kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; duyệt c&oacute; xử l&yacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng hay chưa hoặc hủy đơn.<br />
<br />
Video hương dẫn th&ecirc;m.<br />
&nbsp;<br />
<img alt="quan ly don hang minisite" src="https://image.optcdn.me/557f36a69e4c20a3054012dd8807e1ec-quan-ly-don-hang-minisite.gif" style="height: 397px; width: 200px;" /><br />
&nbsp;
<h3>6. Quản l&yacute; b&agrave;i viết</h3>
Qu&yacute; kh&aacute;ch bấm v&agrave;o menu b&agrave;i viết, tin tức, giới thiệu<br />
Bấm v&agrave;o mục quản l&yacute; trang<br />
Sau đ&oacute; Qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ th&aacute;y t&iacute;nh năng viết b&agrave;i mới, danh s&aacute;ch b&agrave;i đăng c&oacute; v&agrave; sửa th&ocirc;ng tin b&agrave;i viết.<br />
&nbsp;<br />
<img alt="quan ly bai viet" src="https://image.optcdn.me/6892da3e52092958fa7f5215a9aa32e0-quan-ly-bai-viet.gif" style="height: 397px; width: 200px;" /><br />
&nbsp;
<h3>7. Quản l&yacute; h&igrave;nh ảnh</h3>
Qu&yacute; kh&aacute;ch bấm v&agrave;o mục H&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n menu trang.<br />
Sau đ&oacute; bấm v&agrave;o mục Quản l&yacute; trang.<br />
Trong mục n&agrave;y c&oacute; Danh s&aacute;ch h&igrave;nh ảnh, th&ecirc;m h&igrave;nh ảnh mới. sửa h&igrave;nh ảnh đ&atilde; c&oacute; v&agrave; x&oacute;a h&igrave;nh ảnh.<br />
&nbsp;<br />
<img alt="quan ly hinh anh" src="https://image.optcdn.me/40ad18b563e3e9d2232ea04acada66ff-quan-ly-hinh-anh.gif" style="height: 397px; width: 200px;" /><br />
&nbsp;
<h3>8. Quản l&yacute; slideshow ảnh chạy</h3>
Qu&yacute; kh&aacute;ch bấm v&agrave;o Quản l&yacute; trang<br />
Chon mục quản l&yacute; Slideshow.<br />
Trong mục n&agrave;y sẽ c&oacute; danh sach slideshow ảnh chạy sẵn.<br />
Qu&yacute; kh&aacute;ch sửa h&igrave;nh ảnh hoặc th&ecirc;m h&igrave;nh ảnh mới hoặc x&oacute;a h&igrave;nh ảnh cũ.<br />
&nbsp;<br />
<img alt="quan ly slideshow minisite" src="https://image.optcdn.me/d0b964325864110a65e8207a19abdb1a-quan-ly-slideshow-minisite.gif" style="height: 397px; width: 200px;" /><br />
<br />
<br />
H&atilde;y tạo ngay <a href="http://minisite.vn">Trang web b&aacute;n h&agrave;ng đơn giản</a> phụ vụ kinh doanh của bạn<br />
<br />
<strong>Từ kh&oacute;a t&igrave;m kiếm:</strong>

<ul>
    <li><a href="https://minisite.vn">Web b&aacute;n h&agrave;ng đơn giản</a></li>
    <li><a href="https://minisite.vn/">Web b&aacute;n h&agrave;ng tinh gọn</a></li>
    <li><a href="https://minisite.vn">Simpleshop</a></li>
    <li><a href="https://minisite.vn/">simple shop</a></li>
    <li><a href="https://minisite.vn/">Tạo trang web b&aacute;n h&agrave;ng miễn ph&iacute;</a></li>
    <li><a href="https://minisite.vn/">Tạo trang web b&aacute;n h&agrave;ng cơ bản</a></li>
    <li><a href="https://minisite.vn/">Trang web b&aacute;n h&agrave;ng đơn giản</a></li>
</ul>
 
Bài viết liên quan
Minisite là gì? Minisite là web bán hàng đơn giản

Minisite là gì? Minisite là web bán hàng đơn giản

 09:21 23/05/2022
Minisite là gì? Minisite là web bán hàng đơn giản. Chỉ với 30 phút là có ngay trang website bán hàng đơn giản. Được miễn phí 30 ngày sử dụng.
Tạo Web bán hàng đơn giản

Tạo Web bán hàng đơn giản

 14:52 18/05/2022
Tạo web bán hàng Đơn giản miễn phí sử dụng thử 30 ngày. Bấm ngay minisite để trải nghiệm công nghệ tốt cho kinh doanh online
Hướng dẫn cách làm trang web miễn phí

Hướng dẫn cách làm trang web miễn phí

 14:51 18/05/2022
Hướng dẫn cách làm trang web miễn phí - Tạo web bán hàng Đơn giản miễn phí sử dụng thử 30 ngày. Bấm ngay minisite để trải nghiệm công nghệ tốt cho kinh doanh online
Cách tạo website cá nhân miễn phí

Cách tạo website cá nhân miễn phí

 14:50 18/05/2022
Cách tạo website cá nhân miễn phí - Tạo web bán hàng Đơn giản miễn phí sử dụng thử 30 ngày. Bấm ngay minisite để trải nghiệm công nghệ tốt cho kinh doanh online
Cách tạo web trên điện thoại

Cách tạo web trên điện thoại

 14:48 18/05/2022
Cách tạo web trên điện thoại - Tạo web bán hàng Đơn giản miễn phí sử dụng thử 30 ngày. Bấm ngay minisite để trải nghiệm công nghệ tốt cho kinh doanh online
Trang web bán hàng online miễn phí

Trang web bán hàng online miễn phí

 14:47 18/05/2022
Trang web bán hàng online miễn phí - Tạo web bán hàng Đơn giản miễn phí sử dụng thử 30 ngày. Bấm ngay minisite để trải nghiệm công nghệ tốt cho kinh doanh online